Am Codi'r Bar | About Raising The Bar


Codi'r Bar 2019/20 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

Agor drysau ar brofiadau newydd mewn celfyddyd gymhwysol, crefft a dylunio

Raising the Bar 2019/20 Ruthin Craft Centre

Opening doors to new experiences in applied, craft and design

Beth ydi Codi'r Bar ?

Mae'r rhaglen Codi'r Bar wedi'i ddyfeisio ar gyfer disgyblion dawnus a mwy abl lefel UG/A sy'n astudio celf a ddylunio a thechnoleg. Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleodd ychwanegol i'r rheiny sy'n dangos teilyngdod artistig i alluogi mynediad at arfer artistig o lefel uchel, hyrwyddo ymgysylltiad ag ymarfer cyfoes a mynediad at ddulliau arbenigol mewn celfyddyd gymhwysol a dylunio - yn ychwanegol at y rheiny sydd ar gael mewn ysgolion.


What is the Raising The Bar ?

The programme offers additional opportunities for those showing artistic merit to enable access to high level artistic practice, promoting engagement with contemporary practioners and access to specialist techniques in applied art and design - additional to those available in schools.

Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosib
gan Lwybr Criw Celf Cyngor Celfyddydau Cymru
This project has been made possible by the
Arts Council of Wales Criw Celf Pathway.

Teitl ambarél llwybr datblygiadol ar
gyfer artistiaid sy’n fwy abl a dawnus
yw Criw Celf ac mae’n ymgorffori rhaglenni
‘Criw Celf,’ ‘Portffolio’ a ‘Codi’r Bar’.
Mae’r llwybr yn rhoi cyfle i blant a phobl
ifanc ddatblygu eu sgiliau artistig, gan
weithio y tu allan i leoliad ysgol, ochr
yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn
amrywiaeth o wahanol leoliadau oriel
a lleoliadau sy’n safle-benodol.

Criw Celf is an umbrella title for a
developmental pathway for more able
and talented young artists, which incorporates
‘Criw Celf,’ ‘Portfolio’ and ‘Raising the Bar’
programmes. The pathway provides children
and young people with an opportunity to
develop their artistic skills, working outside
a school setting, alongside professional
artists in a variety of different gallery and
site-specific settings.


Canolfan Grefft Rhuthun Yn Ganolfan i'r Celfyddydau Cymhwysol
Ruthin Craft Centre  The Centre for the Applied Arts
Heol Y Parc, Rhuthun, Sir Dinbych LL15 1BB
+44 (0)1824 704774
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk
www.ruthincraftcentre.org.uk

Derbynia Canolfan Crefft Rhuthun gyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau ac mae'n rhan o Gyngor Sir Ddinbych. 
Ruthin Craft Centre is revenue funded by the Arts Council of Wales and is part of Denbighshire County Council.

  


 


Comments