Martin Smith: Peiriannau Bach | Martin Smith: Little Machines


MARTIN SMITH 

Mae Martin Smith yn artist sydd â’i ymchwil a’i waith yn ymwneud â chanfyddiad a dehongliad pobl o ofod. Cafodd cerfluniau cinetig Martin Smith eu harddangos yng Nghanolfan Grefft Rhuthun tan Fawrth 29ain, 2020.
Martin Smith is an artist whose research and work are concerned with people's perception and interpretation of space. Martin Smith's kinetic sculptures were exhibited at Ruthin Craft Centre until 29th March 2020.

Click here  for a virtual tour.
Cliciwch yma  i gael taith rithiol.Ewch i wefan Martin Smith www.smithautomata.co.uk
Check out Martin Smith's website  www.smithautomata.co.uk

Cliciwch yma i wneud eich Peiriant Cymeradwyo Papur eich hun (cyfarwyddiadau a thempled).
Click here to make your own Paper Applause Machine (instructions & template).

“Roeddwn i’n un o’r plant hynny a fyddai’n wastad yn tynnu pethau oddi wrth ei gilydd ac yn eu rhoi’n ôl eto. Roedd arnaf eisiau gwybod sut y byddai pethau’n gweithio ac mae hynny, ynghyd â hoffter o gelf a dylunio, wedi rhoi bywoliaeth i mi. Bydd pobl yn meddwl yn aml fod fy ngwaith i braidd yn wamal, yn enwedig pan fyddan nhw’n edrych ar rywbeth fel y peiriant cymeradwyo, ond y mae yna’n aml awgrym gwawdlyd neu dywyll. Mae ei londer wedi’i danategu â sinigiaeth.” 

Artist-beiriannydd o Huddersfield yw Martin Smith ac fe ddangosir ei gerfluniau mecanyddol ledled y byd. Mae casglwyr yn cynnwys Syr Paul Smith sydd â sawl darn gan Martin fel yr oedd y diweddar actores Carrie Fisher.

Mae Martin, edmygydd mawr Star Wars, yn arbennig o falch fod Princess Leia yn meddu ar rai o’i ddyluniadau. Bydd popeth y bydd Martin yn ei wneud yn cael eu cynllunio’n fanwl. Fe fraslunnir yn daclus y syniadau ar gyfer gwaith newydd mewn llyfrau nodiadau ac fe wneir pob prototeip gyda chymaint o ofal â’r eitem derfynol, orffenedig. “Bydd rhywbeth fel y peiriant calon â dwsinau o wahanol ddarnau ac fe’i gwneir yn llwyr â llaw. Fe wn i fod rhai pobl yn meddwl y byddaf i’n prynu darnau i mewn ac mai dim ond mater o gydosod yw’r darn – ond, yn wir, nid felly y mae. Fe wneir pob nyten a bollt o ddim.”

“I was one of those children who was always taking things apart and putting them back together again. I wanted to know how things worked and that combined with a love of art and design has given me a living. People often think my work is a bit frivolous, particularly when they look at something like the applause machine, but there is often a sarcastic or dark undertone. Its cheerfulness is underpinned with cynicism.”

Martin Smith is a Huddersfield artist engineer whose mechanical sculptures are exhibited worldwide. Collectors include Sir Paul Smith who has several of Martin’s pieces as did the late actress Carrie Fisher. Martin, an avid Star Wars fan is particularly proud Princess Leia owned some of his designs.
Everything Martin does is meticulously planned. Ideas for new work are sketched neatly in notebooks and each prototype is made with as much care as the final, finished object. “Something like the heart machine has dozens of different pieces and is entirely handmade. I know some people think that I buy the components in and it’s just a matter of assembly, but honestly it’s not. Every nut, every bolt is made from scratch.”Comments